Pravidlá

Nasledujúce body pravidiel platia pre všetky vesmíry hry OGame.sk.

Tieto pravidlá boli vytvorené preto, aby umožnili všetkým hráčom hrať za rovnakých a férových podmienok v rámci svojich vesmírov.

Prosím počítaj s tým, že z dôvodu ochrany osobných údajov budú prípadné námietky a otázky týkajúce sa herných účtov riešené výhradne s vlastníkom účtu.

V prípade otázok či nejasností týkajúce sa pravidiel si najprv prečítaj výklad pravidiel hry.

1. Účty

Za oprávneného používateľa účtu je vždy považovaný majiteľ e-mailovej adresy, ktorá je k hernému účtu zaregistrovaná.
Za každý účet môže hrať výhradne jeden hráč. Jedinou povolenou výnimkou je zastupovanie účtov.
Výmena účtov v rámci jedného vesmíru môže byť uskutočnená len s asistenciou GameOperátora a je povolená len raz za 15 dní. V zmysle VOP je nový používateľ povinný zmeniť e-mailovú adresu účtu do 12 hodín od jeho prevzatia.
Podporu je možné kontaktovať na http://support.sk.ogame.gameforge.com.

2. Multi-účty

Každému hráčovi je dovolené vlastniť len jeden účet.
Ak príležitostne alebo trvale dochádza k hraniu hry viacerých účtov z rovnakej siete (napr. školy, univerzity, internetové kaviarne), je potrebné o tom vopred informovať GameOperátora prostredníctvom http://support.sk.ogame.gameforge.com.

3. Zastupovanie na účte

Zastupovanie na účte dovoľuje hráčovi, aby niekoho dočasne poveril spravovaním svojho účtu.
Zastupovanie na účte je povolené maximálne na 48 hodín.
Zastupovanie skončí, akonáhle sa opäť prihlási držiteľ účtu.
Počas zastupovania nie je dovolené zo zastupovaného účtu útočiť na iných hráčov.
Zastupovanie je povolené na účte, ktorý nebol zastupovaný v posledných 7 dňoch a od posledného zástupu sa na neho prihlásil jeho držiteľ.

4. Búšenie

Na planétu či mesiac, ktoré sú vo vlastníctve aktívneho hráča, nie je povolené zaútočiť viac než 6-krát za 24-hodinový úsek. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na misie týkajúce sa ničenia mesiacov. Pravidlo sa nevzťahuje na útoky špionážnymi sondami ani medziplanetárnymi raketami.
V istých prípadoch môžu byť pravidlá, týkajúce sa počtu útokov, odlišné. Napríklad vo vesmíroch, kde je možné rabovanie špionážnymi sondami, môžu byť útoky sondami započítavané ako normálne útoky v zmysle pravidiel o útočení.
Väčšie počty útokov sú obvykle povolené v prípade aliančnej vojny. Takáto vojna musí byť oznámená na príslušnom fóre OGame, v správnej sekcii a musí byť v súlade s pravidlami fóra.

5. Strkanie (tlačenie)

Žiadnemu účtu nie je povolené získavať neférový profit surovín od hráča, ktorý je v rebríčku umiestnený nižšie.
Za strkanie (tlačenie) sa považuje, avšak sa naň neobmedzuje, nasledujúce: Posielanie surovín z nižšie umiestneného účtu vyššiemu bez akejkoľvek hmotnej náhrady.
Každý obchod musí byť dokončený do 72 hodín.
O všetkých výnimkách (vypísanie odmeny...) musí byť GameOperátor informovaný prostredníctvom Ticket systému na http://support.sk.ogame.gameforge.com.

6. Zneužívanie chýb v hre / Skriptovanie

Úmyselné zneužívanie chyby v hre s cieľom získania výhody či jej úmyselné nenahlásenie je prísne zakázané. Zakázané je tiež používať akýkoľvek program ako rozhranie medzi hráčom a herným rozhraním. Akákoľvek forma automaticky generovaných informácií s cieľom zlomyseľného zneužitia je tiež zakázaná. Prípadné výnimky môžu byť uvedené na fóre hry.

7. Vyhrážanie sa v reálnom živote

Akékoľvek hrozby, týkajúce sa reálneho života iného hráča, člena tímu, zamestnancov Gameforge alebo akejkoľvek inej osoby, sú prísne zakázané.

8. Urážky a spam

Akékoľvek urážky a spam nie sú povolené.

9. Jazyk

Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo vylúčiť každého hráča, ktorý nie je schopný komunikovať materinským jazykom príslušnej komunity (napr.: v hre, na fóre, alebo na oficiálnych kanáloch IRC). Ďalšie povolené jazyky môžu byť uvedené na oficiálnom fóre hry.

10. Porušenie pravidiel

Akýkoľvek druh porušenia pravidiel bude trestaný od varovania až po trvalé zablokovanie účtu. O druhu a trvaní trestov rozhoduje príslušný Game Operátor, ktorý je tiež kontaktnou osobou pri ich riešení.

11. Všeobecné obchodné podmienky

VOP sú doplnené týmito pravidlami a musia byť taktiež dodržiavané.

12. Výnimky

Vedenie správy hry si vyhradzuje právo udeľovať výnimky z týchto pravidiel. V osobitných prípadoch (napr. počas akcií) môžu byť pravidlá hry zmenené, alebo obmedzené. Príslušná skupina hráčov bude informovaná, ak sa na ňu takéto výnimky budú vzťahovať.

13. Podpora

V prípade problémov, týkajúcich sa hry, kontaktuj náš tím podpory.
Oznamuj nám problémy čo najskôr, aby sme Ti vedeli poskytnúť čo najlepšiu pomoc. Podporu dokážeme poskytnúť len v prípade problémov, vzniknutých počas ostatných 3 mesiacov.