Pravidlá

Nasledujúce body pravidiel platia pre všetky vesmíry hry OGame.sk.

Tieto pravidlá boli vytvorené preto, aby umožnili všetkým hráčom hrať za rovnakých a férových podmienok v rámci svojich vesmírov.

Prosím počítaj s tým, že z dôvodu ochrany osobných údajov budú prípadné námietky a otázky týkajúce sa herných účtov riešené výhradne s vlastníkom účtu.

V prípade otázok či nejasností týkajúce sa pravidiel si najprv prečítaj výklad pravidiel hry.

1. Účty

Držiteľom herného účtu je držiteľ nadradeného účtu v hale, v ktorej je herný účet umiestnený.
Za každý účet môže hrať výhradne jeden hráč. Jedinou povolenou výnimkou je zastupovanie účtov.
Výmeny herných účtov sú prípustné jedine využitím služby ‘Darovanie účtu’, prostredníctvom nadradeného účtu v hale.
Nadradené účty v hale nie je možné previesť na iného používateľa.

2. Multi-účty

Každému hráčovi je dovolené vlastniť len jeden účet.
Ak príležitostne alebo trvale dochádza k hraniu hry viacerých účtov z rovnakej siete (napr. školy, univerzity, internetové kaviarne), je potrebné o tom vopred informovať GameOperátora prostredníctvom http://support.sk.ogame.gameforge.com.

3. Zastupovanie na účte

Zastupovanie na účte umožňuje hráčovi dočasne poveriť iného hráča správou svojho účtu, napr. v prípade neprítomnosti.
Zastupovanie na účte je povolené maximálne na 48 hodín.
Zastupovanie na účte je povolené jedine prostredníctvom zastupovacieho kódu, dostupného cez nadradený účet v hale. Počas zastupovania nie je dovolené zo zastupovaného účtu útočiť na iných hráčov.
Prístupové údaje do haly nesmú byť postúpené inej osobe. Akékoľvek porušenie týchto pravidiel môže viesť k trvalému zablokovaniu účtu v hale za zdieľanie účtu.

4. Búšenie

Na planétu či mesiac, ktoré sú vo vlastníctve aktívneho hráča, nie je povolené zaútočiť viac než 6-krát za 24-hodinový úsek. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na misie, týkajúce sa ničenia mesiacov. Pravidlo sa nevzťahuje na útoky špionážnymi sondami ani medziplanetárnymi raketami. Výnimkou sú vesmíry, v ktorých je možné rabovanie špionážnymi sondami.
Väčšie počty útokov sú obvykle povolené len v prípade aliančnej vojny. Takáto vojna musí byť oznámená na príslušnom fóre OGame, v správnej sekcii a musí byť v súlade s pravidlami fóra.
K preverovaniu počtu útokov dôjde zásadne len na základe požiadavky hráča.

5. Strkanie (tlačenie)

Žiadnemu účtu nie je povolené získavať neférový profit zo zdrojov hráča, ktorý je v rebríčku umiestnený nižšie. Za dotovanie (tlačenie) sa považuje napríklad, avšak nie výhradne: Posielanie surovín z nižšie umiestneného účtu vyššiemu, bez akejkoľvek zodpovedajúcej náhrady.
Realizácia útoku, umožňujúceho účtu s vyšším postavením získať zisk z nižšie umiestneného účtu alebo manipulovať s obchodnými pomermi tak, aby vyšší účet získal výhodu prostredníctvom nižšieho, sa považuje za nespravodlivý zisk.
Obchody, pomoc pri recyklácii a aliančné útoky musia byť vysporiadané do 72 hodín.
O všetkých výnimkách (vypísanie odmeny a pod.) musí byť herný operátor vopred informovaný prostredníctvom tiket-systému (https://ogame.support.gameforge.com/index.php?fld=sk).

6. Zneužívanie chýb v hre / Skriptovanie

Úmyselné zneužívanie chyby v hre s cieľom získania výhody či jej úmyselné nenahlásenie je prísne zakázané. Zakázané je tiež používať akýkoľvek program ako rozhranie medzi hráčom a herným rozhraním. Akákoľvek forma automaticky generovaných informácií s cieľom zlomyseľného zneužitia je tiež zakázaná. Prípadné výnimky môžu byť uvedené na fóre hry.

7. Vyhrážanie sa v reálnom živote

Akékoľvek hrozby, týkajúce sa reálneho života iného hráča, člena tímu, zamestnancov Gameforge alebo akejkoľvek inej osoby, sú prísne zakázané.

8. Urážky a spam

Akékoľvek urážky a spam nie sú povolené.

9. Jazyk

Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo vylúčiť každého hráča, ktorý nie je schopný komunikovať materinským jazykom príslušnej komunity (napr.: v hre, na fóre, alebo na oficiálnych kanáloch IRC). Ďalšie povolené jazyky môžu byť uvedené na oficiálnom fóre hry.

10. Porušenie pravidiel

Akýkoľvek druh porušenia pravidiel bude trestaný od varovania až po trvalé zablokovanie účtu. O druhu a trvaní trestov rozhoduje príslušný Game Operátor, ktorý je tiež kontaktnou osobou pri ich riešení.

11. Všeobecné obchodné podmienky

VOP sú doplnené týmito pravidlami a musia byť taktiež dodržiavané.

12. Výnimky

Vedenie správy hry si vyhradzuje právo udeľovať výnimky z týchto pravidiel. V osobitných prípadoch (napr. počas akcií) môžu byť pravidlá hry zmenené, alebo obmedzené. Príslušná skupina hráčov bude informovaná, ak sa na ňu takéto výnimky budú vzťahovať.

13. Podpora

V prípade problémov, týkajúcich sa hry, kontaktuj náš tím podpory.
Oznamuj nám problémy čo najskôr, aby sme Ti vedeli poskytnúť čo najlepšiu pomoc. Podporu dokážeme poskytnúť len v prípade problémov, vzniknutých počas ostatných 3 mesiacov.